e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Akční zboží !!!
e-shop zdarma Domečky na počasí
e-shop zdarma Dům a byt
e-shop zdarma Kancelář
e-shop zdarma Náboženství
e-shop zdarma Pro děti
e-shop zdarma Pro muže
e-shop zdarma Pro ženy a dívky
e-shop zdarma Sezonní věci na nízké ceny
e-shop zdarma ZahradaReklama:

Reklamace

I. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.. Zákonná záruční doba na spotřební zboží trvá 24 měsíců*.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty .

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. ve znění novel (zejména ustanoveními §§ 619 - 627) a tímto reklamačním řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou z důvodu poškození, předchozího použití, nekompletnosti atp. – tzv.: Výprodej nebo Repas.

II. Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny zjištěné závady plynoucí z přepravy zboží oznámit do druhého dne prodávajícímu. Při pozdější reklamaci z těchto důvodů (neúplnost oproti avizovanému počtu balíků, porušení pásky s firemním logem, vnější poškození dodávky) se spotřebitel vystavuje riziku, že reklamace bude zamítnuta z důvodu mechanického poškození způsobeném kupujícím. Prodávající to zejména prokáže podepsaným přepravním dokladem o úplnosti a vnějším nepoškození obalu zásilky.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího (viz záruční list – nákupní doklad).

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Zboží musí být zabaleno takovým způsobem, který zamezí jeho poškození při dopravě. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Prodávající uhradí kupujícímu zpětně náklady související s uplatněním reklamace, avšak jen ve výši nutně vynaložených nákladů (např. poštovné), pakliže o to kupující bez zbytečného odkladu požádá. V případě zamítnuté reklamace bude zboží na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky nejlépe předložením nákupního dokladu. Pokud bylo zboží v minulosti reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, 
c)prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí obvyklému k používání věci,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f) na zboží, které bylo upravováno zákazníkem a v důsledku této úpravy došlo k poškození (nátěry, ohýbání atd.),
i) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží provedené pracovníky prodávajícího.III. Způsob vyřízení reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na výměnu zboží za nové. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce pouze tehdy pokud se na tom s kupujícím dohodne. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (bude vystaven dobropis). Stejný způsob vyřízení reklamace jako u neodstranitelné vady nastane v případě opakovaného výskytu stejných vad zboží po opravě (druhý výskyt po opravě) nebo opakovaném výskytu rozdílných vad (třetí výskyt vady po opravě).

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím..

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zamítnuté reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od převzetí vyměněné věci kupujícím, nejpozději však uplynutím 30. dne od uplatnění reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem, telefonicky nebo SMS. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě zamítnutí reklamace nemá kupující nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 

JEDNODUŠE ŘEČENO - POKUD SE VÁM VÝROBEK NEBUDE LÍBIT, MŮŽETE NÁM HO BEZ UDÁNÍ DŮVODU DO 14 DNŮ NEPOŠKOZENÝ VRÁTIT (mimo výrobky na zakázku a rytby). 16843 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!